+48 502 687 808 handel@wib.pl

Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) w załączeniu do niniejszej wiadomości e-mail przesyłamy Państwu informację dotyczącą sposobu przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz wskazujmy, jakie są w związku z tym Państwa uprawnienia.

Klauzula informacyjna – art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (dalej jako: „Rozporządzenie”) WIB Przedsiębiorstwo Prywatne Wiesław Bobrowicz
z siedzibą w Białymstoku, ul. Liliowa 18, 15-697 Białystok (dalej jako: „WIB”) informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych staje się WIB Przedsiębiorstwo
Prywatne Wiesław Bobrowicz z siedzibą w Białymstoku, ul. Liliowa 18, 15-697
Białystok, wpisany do Rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej posiadający
NIP: 5420112671 i REGON 050035258 . Kontakt z WIB możliwy jest także pod
adresem mailowym: handel@wib.pl
2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu realizacji
złożonego przez Panią/Pana zamówienia, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporządzenia. Dodatkowo informujemy, iż na terenie siedziby WIB, stosowany jest
monitoring wizyjny – przetwarzanie Pani/Pana danych uzyskanych na podstawie
monitoringu stanowi usprawiedliwiony cel WIB, którym jest ochrona osób i mienia
znajdujących się w siedzibie WIB, tj. odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
Rozporządzenia. Niezależnie od powyższego, może Pani/Pan udzielić odrębnej,
dobrowolnej zgody na przesyłanie informacji handlowych od WIB, w takiej sytuacji
przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz WIB
usługi informatyczne, jak również operatorzy sieci komórkowych, operatorzy
płatności internetowych, firmy kurierskie i operatorzy pocztowi, jak również – w
przypadku takiej konieczności – kancelarie prawnicze.
4. WIB nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji
międzynarodowych.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji na
Pani/Pana rzecz zamówienia, a także przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków
księgowych lub podatkowych WIB oraz ewentualnej konieczności dochodzenia roszczeń
przez WIB. Dane osobowe uzyskane w ramach monitoringu wizyjnego przetwarzane są
przez okres 3 miesięcy. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody będą
przetwarzane do czasu jej odwołania.

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia
skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza
przepisy Rozporządzenia. Ma Pani/Pan także prawo żądania informacji o swoich danych
osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione. Jeżeli przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody, zawsze przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia
dobrowolnej zgody.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.
8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednak niezbędne dla
realizacji zamówienia. Udzielenie zgody na przesyłanie informacji handlowych jest
dobrowolne i nie ma wpływu na realizację usługi.