WARUNKI WSPÓŁPRACY Z WIB Przedsiębiorstwo Prywatne Wiesław Bobrowicz

Ogólne Warunki Współpracy

Niniejsze Warunki regulują zasady współpracy między firmą WIB Przedsiębiorstwo Prywatne Wiesław Bobrowicz, zwaną dalej Dostawcą, a firmą składającą w firmie WIB Przedsiębiorstwo Prywatne Wiesław Bobrowicz zamówienie, zwaną dalej Zamawiającym.

Zamówienia należy składać w formie pisemnej – pocztą elektroniczną na adres przedstawiciela handlowego lub firmy handel@wib.pl

Zamówienie powinno zawierać opis produktu, parametry zdobienia, wizualizację, informacje o ilościach, ustalonych cenach i terminie realizacji – wszystkie informacje w zamówieniu powinny być ustalone z przedstawicielem handlowym Dostawcy.

Zamawiający może skorzystać z arkusza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej dostawcy.

Realizacja zamówienia następuje po formalnym potwierdzeniu przez przedstawiciela handlowego dostawcy terminu, zatwierdzeniu wizualizacji i parametrów zdobienia, formy dostawy oraz ceny i warunków płatności.

Rozpoczęcie współpracy:

 1. Składając pierwsze zamówienie u Dostawcy, Zamawiający zobowiązany jest przesłać aktualny wypis z Rejestru Handlowego, Wpis do Rejestru Działalności Gospodarczej lub Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, REGON, NIP.
 2. Zamówienia składane u Dostawcy przyjmowane są w formie pisemnej lub mailowej podpisane przez Zamawiającego, lub potwierdzone drogą mailową.
 3. Termin realizacji zamówienia określony zostaje w porozumieniu z Dostawcą. Termin finalnego dostarczenia produktu uzależniony jest od terminu zatwierdzenia wzoru i wizualizacji. Termin realizacji zamówienia biegnie od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. W szczególnych przypadkach Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji zamówienia.
 4. Nowi klienci zobowiązani są do dokonania przedpłaty 100% wartości zamówienia brutto przed przystąpieniem do realizacji za pierwsze trzy zamówienia. Po realizacji tych płatności terminowo Klient może ubiegać się o przedłużony termin płatności.
 5. W momencie przekroczenia ustalonego terminu płatności lub zaległości, Dostawca zastrzega prawo do cofnięcia wszystkich ustalonych uprzednio warunków.

Dostawy i transport do Zamawiającego:

 1. Zamówienia realizowane są na koszt Zamawiającego.
 2. Dostawy realizowane są w dni robocze.

Reklamacje:

 1. Zamawiający jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia całości towaru przy odbiorze w obecności kuriera.
 2. W razie stwierdzenia uszkodzeń opakowania zewnętrznego a także uszkodzeń wewnętrznych tzw. ukrytych, powstałych w trakcie transportu, Zamawiający jest zobowiązany do spisania protokołu szkody wraz z kurierem firmy przewozowej i przesłanie kopii do Dostawcy. Dokument ten będzie podstawą do ewentualnej wymiany uszkodzonego towaru i dochodzenia roszczeń od firmy kurierskiej.
 3. W przypadku niezgodności towaru z zamówieniem zamawiającemu przysługuje prawo do reklamacji zgodnej z postanowieniami wynikającymi z kodeksu cywilnego.
 4. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest nadesłanie jej w formie pisemnej pocztą internetową lub faxem i jeżeli nie ma innych ustaleń, dostarczenie reklamowanego towaru do naszego biura.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Organem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów będzie Sąd Rejonowy w Białymstoku.